تفسير جوامع الجامع - ج2

- الشيخ ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي المزيد...
524 /
0

مقدمة الجزء الثاني‏

بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ‏

خوشبختانه چاپ جلد دوم كتاب شريف جوامع الجامع تأليف مفسّر بزرگ شيعه «أمين الدّين، أبو على، الفضل بن الحسن الطّبرسى» به كوشش اينجانب با مزاياى خاصّ به خود پايان يافت.

براى اين جلد علاوه بر مزاياى جلد أول كه در مقدمهء همان جلد بدان اشارت رفت چند مزيّت ديگر وجود دارد كه مهمترين آنها عبارت است از:

1-استفاده از «نسخهء الف» كه معرّفى آن در مقدّمهء جلد أول بعمل آمد ليكن جز در دو سه صفحه أول آن جلد بعللى نتوانستم از آن بهره‏مند شوم. در آغاز چاپ جلد دوم استاد محترم آقاى دكتر محمّد محمّدى رئيس وقت دانشكدهء الهيات و معارف إسلامي دانشگاه تهران نسخهء عكسى آنرا از كتابخانهء مجلس شوراى ملّى سابق كه نسخه را خريده بود تهيّه، و در اختيار اينجانب نهادند. الحقّ بخوبى از آن نسخه در تصحيح متن استفاده شد.

2-ترجمهء اعلامى كه در متن آمده است.

3-شرح اشعار و مثلهائى كه بعنوان شاهد در متن ذكر شده.

4-معرّفى اعلام جغرافيائى، طوائف كلامى اعمّ از إسلامي يا غير إسلامي، توضيح مصطلحات مفرد يا مركب، بيان وقائع، جنگها، ايّام العرب، أصنام العرب، نكات أدبى و تاريخى و غيره.

همكاران اينجانب در تهيّهء نسخه براى چاپخانه:

از جمله مزاياى مهمّ اين جلد اين است كه سه تن از دوستان ارزندهء اينجانب كه هر سه تن داراى درجهء دكترى از رشته‏هاى مختلف دانشكدهء الهيّات و معارف إسلامي مى‏باشند و در ايّام دانشجوئى با اينجانب تماسّ علمى مستقيم داشته و كارهاى علمى آنان از نظر اينجانب مورد پسند بوده مرا يارى داده‏اند. اين سه تن عبارتند از:

1-آقاى دكتر سيّد محمّد حسينى؛ دكترى در زبان و أدبيات عرب از دانشكدهء الهيات و معارف إسلامي دانشگاه تهران استاديار دانشكدهء علوم انسانى و اجتماعي (مكاتبه‏اى) دانشگاه ابو ريحان بيرونى.

2-آقاى دكتر محسن جابرى عربلو؛ دكترى در فقه و مبانى حقوق إسلامي از دانشكدهء الهيات و معارف إسلامي دانشگاه تهران، استاديار همان گروه.

3-آقاى دكتر حسين طالبى؛ دكترى در فقه و مبانى حقوق إسلامي از دانشكدهء الهيات و معارف إسلامي دانشگاه تهران، دبير دبيرستانهاى تهران و معلّم دانشسراى عالى زاهدان.